Hem / Ordförande har ordet!

Ordförande har ordet!

Förbundsordförande Mervi Karttunen lämnar en kort rapport från förbundsstyrelsens senaste möte den 12 juni 2022.

Avrapportering

Vi har nu fått i gång skriftlig rapportering till styrelsemötet från Idrottsråden för Skating, Sliding och Rolling samt från elit- och utvecklingskommittén. Respektive ordförande beskriver på mötet det allra väsentligaste och därefter har vi en frågestund om respektive verksamhet. Detta arbetssätt ger en bra inblick i respektive område samtidigt som vi i styrelsens får god uppfattning om vad som sker i respektive område. Vi har imponerande verksamhet som engagerar.

Idrottsrådet för Skating har kommit igång med regelbundna möten och skall arbeta med en målstyrd arbetsmetodik för att kunna redovisa aktiviteter och uppnådda resultat. Mycket bra.

Mervi rapporterade att arbetsutskottet, ekonomiutskottet och marknad- och sponsorsutskottet ej ännu har haft några möten efter förbundsmötet.

Daniel Cabelduc rapporterade från ISU-kongressen där vi hade en förhoppning om att Daniel skulle väljas till den tekniska kommittén men tyvärr blev det inte så. Däremot lärde vi oss mycket genom Daniels rapportering om hur den internationella processen fungerar.

Styrelsen diskuterade hur vi i framledes kan förbättra förarbetet inför nominering till internationella uppdrag och följande ställningstagande gjordes:

  • Att det är Idrottsrådens uppdrag att komma med förslag på personer som SweSports är intresserade av att försöka få invalda i internationella uppdrag.
  • Inför kongresserna beslutar sedan styrelsen om nomineringen, men också ser till att föreslagen person aktivt promotas inför valet

Ekonomi

Styrelsen beslutade att uppdra Ekonomiutskottet att ta fram rutiner som säkerställer att budgetarbetet och ekonomiredovisningen genomförs på sådant sätt att processen inte stannar vid händelse av sjukfrånvaro eller liknande.

Kansliorganisation

Personalsituationen belystes av T.f. GS Per-Arne Spiik. Anne Österberg kommer efter 15 juni

successivt återgå till arbetet. Elitområdet kommer förstärkas av Anne Forsell på konsultbasis. Lösningar för den operativa verksamheten inom Rolling kommer att tas fram snarast. Beträffande Niclas föräldraledighet under hösten finns det förslag på resurspersoner framtagna och detaljplanering pågår.

Styrelsen uppdrog GS/t.f. GS att fortlöpande informera om både kort-och långsiktiga lösningar och därtill kopplade beslut som AU och eller styrelsen behöver ställa sig bakom.

Övriga frågor

Styrelsen står bakom nominering av Anders Söderberg till ” Commission Youth/Development Artificial track” vid FILs kongress den 18-19 juni i Österrike.

Jag önskar er alla en trevlig Midsommar 2022! Njut av sommaren, samvaron med familj och vänner!

/ Mervi