Hem / Om oss / Förbundsmöte

Förbundsmöte

Nästa möte 24 april 2022, motioner ska var förbundskansliet tillhanda senast 24 februari 2022.

Förbundsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ, hålls vartannat år (jämna år) före utgången av april månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsmöte kan genomföras helt eller delvis med hjälp av digitala hjälpmedel.

Förbundsstyrelsen ska, senast tre månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till förbundsmöte på förbundets webbplats och genom skriftligt meddelande till röstberättigade.

Härefter ska förbundsstyrelsen, senast tre veckor före mötet, på förbundets webbplats offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, förbundsstyrelsens verksamhetsberättel­se, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan och förbundsstyrelsens övriga för­slag (propositioner) samt inkomna motioner till förbundsmötet, med förbundsstyrelsens ytt­rande.

Medlemsförening och förbundsstyrelsen får lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. Förslag från förening (motion) ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen ska till förbundsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud får enbart företräda en förening, och ska vara medlem i densamma samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställd av förbundet.

Förbundsmötet är beslutsfört med de röstberättigade ombud som är närvarande på mötet.

Förbundsstyrelsen får inför ett förbundsmöte besluta att medlemsföreningar i särskilda frågor ska kunna förhandsrösta (poströsta), för den händelse att föreningarna inte har möjlighet att delta vid mötet.

Vid förbundsmötet har varje röstberättigad förening en röst.

För förenings rösträtt gäller att förening årligen senast den 31 januari har erlagt den av förbundsmötet beslutade årsavgiften.

Nya föreningar som tillkommit efter 31 januari ska för att få rösträtt ha erlagt årsavgiften före förbundsmötet.