Hem / Om oss / Vår organisation

Vår organisation

 

Demokratisk organisation 

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet är en politiskt obunden och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som ska möjliggöra för människor att i förening träna, tävla, uppleva rörelseglädje och friluftsliv i en mångfald av idrotter året runt, hela livet.

Förbundets medlemmar utgörs av ideella idrottsföreningar som stadgemässigt uppfyller kraven för, ansökt om och beviljats medlemskap. 

Förbundsmötet utgör, när det är samlat, förbundets högst beslutande orga. Mötet genomförs vartannat år på jämna årtal. På förbundsmötet har varje röstberättigad medlemsförening en röst. Förutom att välja förbundets förtroendevalda organ i form av förbundsstyrelse, disciplinnämnd, valberedning och revisorer beslutar även förbundsstämman om verksamhetens inriktning.  

Genom att skicka in motioner, besvara remisser, plädera för sin åsikt, yrka på beslut och utöva sin rösträtt kan föreningar påverka förbundets verksamhet och delta i det demokratiska arbetet.  

Förbundsorganisation

Mellan förbundsmötena är det förbundsstyrelsen som är förbundets högst beslutande organ, när styrelsen är samlad. Förbundsstyrelsen utser Generalsekreterare (GS) som är operativt ansvarig för verksamheten samt innnehar medarbetaransvar. GS bistår styrelsen i deras arbete och är adjungerad föredragande på styrelsemöten. 

Förbundsstyrelsen tillsätter arbetsutskott som arbetar på uppdrag av styrelsen med specifika områden. Arbetsutskotten har beslutanderätt på delegation av förbundsstyrelsen och bistår GS i dennes operativa ansvar. 

Elit- och utvecklingskommittén leder, företräder och organiserar förbundets arbete med elit- och utvecklingsfrågor. 

De tre idrottsråden SweSkating, SweSliding och SweRolling har till uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av den verksamhet som ingår i respektive idrottsområde.

För att bistå GS i det operativa arbetet finns anställda idrottskoordinatorer på förbundskansliet

Vid behov kan arbetsgrupper inrättas för att utföra avgränsade uppdrag under en längre period. För kortare perioder kan projektgrupper tillsättas. 

Förbundets verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. 

Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsmötet framt till nästa förbundsmöte. 

Nationell idrottsorganisation

Idrottsföreningar (IF) är genom medlemskapet i förbundet också medlemdsföreningar i Riksidrottsförbundet (RF) och RF:s Distriktsförbund (DF) som har till uppdrag att stötta föreningarna lokalt i sina utvecklingsbehov. 

För förbundets regionala verksamhet finns Specialdistriktsförbund (SDF) inrättade. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område. 

Norra Sveriges SDF omfattar 
Dalarna, Gästrikland,  Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Hälsingland och Västernorrland

Mellansvenska SDF omfattar
Värmland, Örebro och Östergötland

Östsvenska SDF omfattar 
Uppland, Västmanland, Södermanland, Stockholm och Gotland

Västsvenska SDF omfattar
Bohuslän-Dal, Göteborg och Västergötland

Södra Sveriges  SDF omfattar
Blekinge, Hallands, Smålands och Skånes län.

Internationella och nationella medlemskap/delägarskap

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rulidrottsförbundet, som på engelska heter Swedish Skating, Sliding and Rolling Sports Federation, är medlem i följande nationella organissationer:

Förbundet är delägare av organisastionen Städa Sverige

Vi är även medlemmar i följande internationella förbund: