Hem / Nationell Idrottsutbildning

Nationell Idrottsutbildning

Nationell Idrottsutbildning, Gymnasieskola med skridsko på schemat

Följande gymnasier bedriver godkänd utbildning
Malmö IdrottsAkademi  - godkänd 2010Information för skolor som vill ansöka om certifiering

1. Certifieringskrav för Nationellt Godkänd Idrottsutbildning - Skridsko
2. Svenska Skridskoförbundets certifieringsprocess för Skridskogymnasium

 

Certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning

Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning på gymnasienivå. Se kriterierna i bifogat dokument nedan.

Utöver Riksidrottsförbundets grundförutsättningar och kriterier har Svenska Skridskoförbundet fastlagt nedanstående kriterier som gymnasieskolan ska erbjuda för att bi certifierad:

• Tillsammans med ansvarig klubb följa Svenska Skridskoförbundets utvecklingstrappa och arbeta mot gällande kravanalyser.
• Genomföra fysiska tester och adekvat uppföljning av de aktiva utifrån deras individuella utvecklingsplaner.
• Svenska Skridskoförbundets grundläggande utbildningar skall  ingå i elevens utbildning.
• Ansvarig lärare/specialidrottstränare bör ha genomgått högre akademisk utbildning både som tränare och lärare för gymnasieskolan (lärarexamen från universitet/högskola). 
• Ansvarig lärare/tränare skall vara utbildad enligt Svenska Skridskoförbundets Högre Tränarutbildning eller motsvarande.
• Gymnasieskolan ansvarar tillsammans med skolans lärare/tränare att genomföra samverkansträffar, en per termin med de föreningar och ansvariga klubbtränare, eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.
• Gymnasieskolan erbjuder kontinuerlig vidareutbildning inom ramen för SSF´s utbildningsprogram samt RF/SISU´s kursutbud.

Svenska Skridskoförbundets åtaganden:
• Handlägger ansökningar utifrån kriterierna.
• Informerar om certifierade skridskogymnasier på SSF’s hemsida.
• Genomför uppföljning utifrån kriterierna.

 

Certifiering av skridskogymnasieskolor

Svenska Skridskoförbundet (SSF) har tagit fram ansökningskriterier för att gymnasieskolorna ska kunna ansöka om att bli ett nationellt lokalt- eller regionalt skridskogymnasium certifierade av Svenska Skridskoförbundet.

 

Syftet är att kvalitetssäkra en viss nivå i ämnet skridsko i gymnasieutbildningen.

Certifieringsprocessen

• Ansökningshandlingar
Huvudman ansöker om certifiering för nationellt godkänd idrottsutbildning enligt RF, Skolverket och SSF’s kriterier. Bedömningen görs utifrån de handlingar som skickas in till SSF.

Anmälan ska vara SSF tillhanda senast den 1 september 2013.

• Beslutsprocess
Ett förslag föreläggs förbundsstyrelsen (SSF). Förslaget kan innehålla två rekommendationer: 1) Certifierade, 2) Ej certifierade. Efter styrelsens beslut ges de sökande besked och handlingen skickas till skolverket för slutgiltig behandling och beslut.

• Ansökningsordning och tidsplan 2013

1. Ansökningar med fullständiga handlingar från huvudman för utbildningen ska vara SSF tillhanda senast den 15 augusti. Besked lämnas av SSF senast den 15 september.
2. Gymnasier som certifieras/rekommenderats av SSF utifrån krav och kriterier som fastställs i detta dokument kan senast den 30 september ansöka om Nationellt godkänd idrottsutbildning (NGI) godkännande av Skolverket, som fattar beslut senast den 31 oktober.
3. Ansökan till SSF ska innehålla ett försättsblad med rubriceringen Ansökan om Nationellt Godkänd Idrottsutbildning - Skridsko
4. Gymnasiets namn, ort ska noteras på försättsbladet, liksom kontaktuppgifter (e-post, telefon och adress) till huvudman, rektor och huvudansvarig specialidrottslärare.
5. Försättsbladet ska innehålla noteringar om vilka andra SF gymnasiet söker NGI för.
6. Ansökan ska utformas med stöd av SSF:s kriterier och därtill hörande kommentarer; dvs med besvarande av alla kriterier samt en verksamhetsbeskrivning.
7. Ansökan ska undertecknas av huvudman för utbildningen.

(pdf-filer)
SSF:s certifieringskrav och process
RF:s certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning på gymnasienivå.