Hem / Förbundsmöte

Förbundsmöte

Förbundsmötet är förbundets högst beslutande organ och genomförs enligt stadgarna vartannat år. På förbundsmötet har de medlemsföreningar rösträtt, som fullgjort sina åtaganden i enlighet med förbundets stadgar Kapitel 2 
4 § Rösträtt
Vid förbundsmötet har varje röstberättigad förening en röst
För förenings rösträtt gäller att förening årligen senast den 31 januari har erlagt den av förbundsmötet beslutade årsavgiften.

Detta innebär att det är dessa föreningar som beslutar om hur verksamheten inom förbundet ska bedrivas. Inför förbundsmötet får medlemsföreningar lägga fram motioner och styrelelsen kan lägga fram propositioner, som de önskar att mötet tar ställning till. 

Förbundsmötet har bl a till uppgift att att välja förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen har sedan i uppdrag att verkställa de beslut och inriktningar som tas av förbundsmötet. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett nationellt kansli, kommittéer, råd, utskott och nämnder.