Hem / Förbundsmöte / Extra förbundsmöte 2020

Extra förbundsmöte 2020

blobid0.png

Extra förbundsmöte för beslut i frågan om ett samgående med Kälksportförbundet, vilket innebär att kälksportens idrotter fr o m den 1 januari 2021 bedrivs inom Svenska Skridskoförbundet.

Datum:         13 september 2020
Tid:               10:00
Plats:             Digitalt (finns även möjlighet att rösta per capsulam – förtidsrösta)
Anmälan:      Via mejl senast den 4 september 2020 (mer om anmälan senare i detta
                       dokument)

 

Bakgrund till detta extra förbundsmötet
Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutades om nya regelverk för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) vilket medförde att bl a Kälksportförbundet fr o m den 1 januari 2021 inte längre får vara medlemmar i RF. 

Förfrågan ställdes efter RIM från Kälksportförbundet om möjligheten att bli en del av Svenska Skridskoförbundet. Förbundsstyrelsen beslutade om att starta en förstudie för att titta på möjligheterna för ett samgående. RF har hela tiden varit en del av processen och vi har erhållit projektmedel avsedda för utredningen och processen inför ett samgående. 

Samgåendeprocessen inleddes med en förstudie i oktober 2019. Den avslutades i samband med sammanställningen av den enkät som skickades ut till samtliga föreningar den 15 januari. Resultatet av enkäten visade att en majoritet av föreningarna som besvarat enkäten ställde sig bakom ett samgående. Ägarna av samgåendeprocessen (styrelserna i Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet) beslutades sig då för att ge projektgruppen fortsatt uppdrag att utreda ett samgående. 

Projektgruppen består av en extern konsult Per-Arne Spiik, ordförande och GS för respektive förbund. 

Projektgruppen har arbetat fram förslag till ny förbundsorganisation, ett nytt varumärke med namn och profil samt en översiktlig plan för finansiering och resurser vid ett samgående.
Föreningarna har bjudits in att inkomma med tankar och frågor på de presenterade förslagen bl a via ett antal enkäter under våren 2020. Vi vill tydliggöra att ett eventuellt nytt namn, organisation fastställs av eller efter det ordinarie förbundsmötet i april 2021. Återigen vill vi förtydliga att mötet i september endas avser att beslut om Svenska Skridskoförbundet även ska bedriva kälksport inom förbundet. 

Under försommaren/sommaren 2020 beslutade styrelsen för Svenska Skridskoförbundet sedan att förslå förbundets medlemmar ett samgående och nu har vi kommit fram till det extra årsmöte som ska avgöra frågan.

Den pågående pandemin gjorde att vi tvingades att ställa in det  informationsmöte som vi planerade att genomföra i maj 2020.  Vid detta inställda mötet var det tänkt att medlemsföreningar,  föbundssledningen från båda förbundet samt anställd personal skulle mötas för att informera och diskutera kring ett eventuellt samgående. Som vi alla vet så gick inte detta möte att genomföra. Information och kommunikation med föreningar har skett via telefon, fyra informationsutskick, enkäter samt via teamsmöte. Har ni av någon anledning missat informationen eller känner att ni måste uppdatera er på ärendet så hittar ni samtliga dokumenten nedan. 

Onsdagen den 1 juli var alla föreningar inbjudna av projektgruppen för samgåendeprocessen till ett digitalt informationsmöte med möjlighet att ställa frågor. Vi har även erbjudit separata teamsmöten om någon förening skulle önska detta. 

OBS att föreningen själva ansvarar för att ha rätt uppgifter registrerade i Idrott Online (vill föreningen rösta per capsulam måste mejlet levereras från den adress som finns registerad i Idrott Online)

Dokument och information 

Röstlängd 

Anmälan till det digitala mötet 

Röstning per capsulam (poströstning)

Föredragningslista

Styrelsens förslag (proposition)

PROTOKOLL (justerat)


Informationsdokument utsända under 2020 till medlemsföreningar

Informationsutskick 1 - Samgåendeprocess inledning

Informationsutskick 2 - Organisation

Informationsutskick 3 - Varumärke, profil och namn

Informationsutskick 4 - Finansiering och resurser

 

Har ni frågor eller funderingar inför mötet så kontakta gärna kansliet
Vid det extra förbundsmötet kommer endas styrelsens förslag att behandlas. Styrelsens förslag är att vi fr o m den den 1 januari 2021 även ska bedriva verksamhet för kälksport. 
Under själva mötet kommer det att vara ytterst begränsade möjligheter till diskussion och frågor.

För att säkerställa att ni får svar på era frågor så tar ni kontakt med kansliet innan mötet. Ni kan mejla in konkreta frågor och funderingar eller så kontaktar ni Generalsekreterare Anne Österberg för att boka ett separat telefon- eller teamsmöte i ärendet.
Kontaktuppgifter:
This is a mailto link eller på telefon 08-699 60 00.   

*Mejlaadress i idrottonline
Har ni frågor om idrottonline, behöver ni hjälp så kontaktar ni Sofia Isaksen på This is a mailto link. eller på telefon 08-699 61 83