Hem / Förbundsmöte / Förbundsmöte 2021 / Valberedningen

Valberedningen

20210519

Valberedningens ingångsvärden är att skapa en styrelse med bred representation av förbundets alla idrotter men att ledamöterna samtidigt är villiga att arbeta för utvecklingen av alla förbundets idrotter. Valberedningen har försökt skapa en engagerad och driven styrelse som kan vidareutveckla det nya förbundet med skridsko- kälk- och rullidrotter.

Här kan du läsa Valberedningens förslag till ny styrelse

________________________________________________________________________

 

Kandidatnominering

Skridskoförbundets medlemsföreningar uppmanas att nominera kandidater för omval och nyval senast 12 april 2021. Nomineringar ska skickas till This is a mailto link att. valberedningen

/Valberedningen

Valberedningens brev till medlemsföreningar:

Till medlemsföreningarna i Svenska Skridskoförbundet

Information från valberedningen

Genomförandet av Skridskoförbundets förbundsmöte har skjutits fram till Söndagen den 13 juni 2021. Med anledning av detta förlängs nomineringstiden till  och med den 12 april.

Förbundsmötet kommer att behandla flera viktiga frågor som ligger till grund för det nya förbund som skapas för skridsko och kälksport.

Val av förtroendevalda är en av dessa frågor och valberedningen har nu inlett sitt arbete för att förbereda dessa val. Valberedningens arbete påverkas av att förbundsmötet även ska besluta om nya stadgar. I liggande förslag till nya stadgar föreslås  att

  • antalet styrelseledamöter minska till sju ledamöter och en ordförande,
  • en disciplinnämnd (ordförande och 2 ledamöter) tillförs,
  • en verksamhetsrevisor (med personlig ersättare) tillförs,
  • valberedningen består av ordförande och 2 ledamöter.

Valberedningen har i enlighet med förbundets nuvarande stadgar tillfrågat förbundets förtroendevalda om intresse finns för omval med följande resultat:
Valberedning.JPG

Kandidatnominering

Valberedningen önskar att samtliga medlemsföreningar diskuterar valet vid kommande förbundsmöte och sonderar vilka kandidater som finns tillgängliga till de olika funktionerna. Förslag på kandidater ska vara valberedningen tillhanda senast 12 april 2021.

Valbar är varje person som är medlem i en till förbundet ansluten förening och permanent bosatt i Sverige.  Organ valda av förbundsmötet ska, undantaget ordföranden, bestå av lika antal kvinnor och män enligt Riksidrottsförbundets krav. Valberedningen välkomnar kandidater av alla kön och ser även positivt på kandidater med annan etnisk bakgrund än svensk!

Val till förbundsordförande

För valet av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande söker valberedningen en person som har erfarenhet av att leda ideella organisationer. VI ser gärna att personen har erfarenhet av styrelsearbete inom ett specialidrottsförbund eller distriktsidrottsförbund, gärna som ordförande, och har ett brett kontaktnät inom den svenska idrottsrörelsen. Vidare ser valberedningen att det vore bra om ordföranden har erfarenhet av sponsringsarbete och personalfrågor.

Val till förbundsstyrelsen (7 ledamöter)

Till valet av ledamöter i förbundsstyrelsen söker valberedningen kandidater som har erfarenhet av arbete i ledande funktion inom ideella organisationer inom eller utanför idrottsrörelsen. För att vara framgångsrik som styrelseledamot ska man ha en förmåga att arbeta strategiskt för förbundets samtliga idrotters långsiktiga utveckling. Valberedningen ser vidare ett behov av ekonomisk kompetens och kompetens inom marknadsföring och sponsringsarbete i styrelsen.

Val till disciplinnämnd (ordförande och 2 ledamöter)

Till disciplinnämnden söker valberedningen personer som är intresserade att arbeta med eventuella bestraffningsärenden. Historiskt sett har våra förbund haft få bestraffningsärenden och förhoppningsvis fortsätter det även så i framtiden vilket gör att detta uppdrag inte är så krävande.

Valberedningen ser gärna kandidater med intresse för nämndens område. Juridisk kompetens, gärna med genomförd notarietjänstgöring ser valberedning som något som skulle stärka nämndens arbete.

Beslut om revisorer (1 revisor med personlig ersättare el. 1 revisionsbolag)

Enligt förbundets stadgar ska förbundsmötet fatta beslut om en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.

Val till verksamhetsrevisor (verksamhetsrevisor och 1 personlig ersättare)

Förbundets verksamhetsrevisor har till uppgift att årligen granska om förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig. Detta är en ny funktion som inrättas enligt de stadgar som ligger för beslut vid förbundsmötet.

Valberedningen söker kandidater som har erfarenhet av styrelsearbete eller verksamhetsledning inom en ideell organisation, inom eller utanför idrottsrörelsen. Anställda inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

Val till valberedning (ordförande och 2 ledamöter)

Valberedningen bör bestå av kandidater med god kännedom om förbundets struktur och arbete. Vidare bör lämpliga kandidater ha ett brett kontaktnät bland förbundets föreningar och en förmåga att arbeta opartiskt för förbundets bästa.

Skridskoförbundets medlemsföreningar uppmanas att nominera kandidater för omval och nyval till ovan nämnda val senast 12 april 2021. Nomineringar ska skickas till This is a mailto link att. valberedningen

 

Frågor besvaras av Karl Skoog: This is a mailto link

 

Valberedningen för skridskosporterna

Elin Sundling

Sebastian Falk

Karl Skoog

 

Valberedning för kälksporterna

Linnea Nilsson-Waara

Anders Söderberg

Lotten Hjelm