Hem / Projektstöd Barn och ungdomsidrott (fd Idrottslyftet)

Projektstöd Barn och ungdomsidrott (fd Idrottslyftet)

Information sökbart projektstöd för alla föreningar 2020-2021 Riksidrottsförbundet (RF) har från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd. Syfte och mål med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025.
Det sökbara idrottslyftet är nu borttaget och ersätts av sökbart Projektstöd för barn- och ungdomsidrott.

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Det går att söka Projektstöd för barn- och ungdomsidrott inom tre övergripande områden.
* Utbilda barn- och ungdomsledare i föreningarna
* Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
* Idrottssvaga områden (endast sökbart via distriktsförbunden)
* From 1 januari 2021 kan föreningen också söka pengar för anpassningar pga restriktionerna kopplade till Corona.

Utbilda barn- och ungdomsledare i föreningarna
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling. Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av förbundet: 

- Deltagande på eller anordnande av utbildningar för aktivitetsledare, dvs tränare/ledare.
- Deltagande på utbildningskonferens/er arrangerade av Skridskoförbundet eller dess distriktsförbund med inriktning på tränare. 
- Deltagande på idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden såsom SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar, eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen 13-20 år att stanna kvar inom den organiserade idrotten.
Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av förbundet:
- Utveckla eller implementera nya tränings och tävlingsformer för målgruppen.
- Samlingar där aktiva får träffas och utbyta erfarenheter och utvecklas.
- Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta.
- Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Coronaanpassad verksamhet
Anslutna föreningar har möjlighet att söka projektstöd för att anpassa sin idrottsverksamhet för barn- och ungdomar efter de restriktioner och rekommendationer som finns. Syftet är att i mesta möjliga mån, kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten som rör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.
Målgrupp: Barn, ungdomar (7–25 år) och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.
Inriktning: Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gäller.
Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Föreningen kan t ex söka stöd för att:
- köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning.
- genomföra annorlunda idrottsverksamheter.
- täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar


För att kunna ansöka om bidrag gäller följande:
-Föreningen ska ha registrerat licens på alla aktiva upp tom 14 år
-Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).
-Föreningen ska ha betalat sin årsavgift till förbundet
-Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva barn- och ungdomsidrott
-Satsningen ska avse verksamhet år 2021 och avse insatser framåt i tiden, mao det är inte tillåtet att ansöka för insatser som redan genomförts
-Ansökan görs via Idrottsmedelapplikationen i Idrott Online
-Ansökan behöver innehålla tydligt syfte och mål med projektet

Avgränsningar
Projektstöd för barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. OBS att stödet för Coronanapassningar även innefattar stöd till anpassningar som behöver genomföras för att kunna genomföra den löpande verksamheten.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:
- Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
- Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Ansökningsperioder för projektmedel Barn- och ungdomsidrott
Under 2020-2021 provar vi att ha öppen ansökan för att inte ansökningsperioderna ska begränsa ideer och projekt.

Redovisning av erhållet stöd
IF måste, senast den 30 januari året efter att de erhållit stöd, inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

- Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas nya medel.
- Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.