Hem / Utmärkelser / Förtjänsttecken

Förtjänsttecken

Förteckning över innehavare av FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD


REGLER FÖR FÖRTJÄNSTTECKEN
Förtjänstutmärkelser

Förbundets förtjänstutmärkelser är diplom, plaketter och medaljer. Dessa kan erhållas enligt nedanstående regler. Utöver dessa förtjänstutmärkelser finns även guldskridsko med lagerkrans som tilldelas enligt de regler som redovisas separat under rubriken Guldskridsko med lagerkrans.


Utmärkelseordning
Utmärkelserna kan endast erhållas i ordningen diplom, silverplakett, guldplakett, silvermedalj och guldmedalj och endast en av vardera slaget. Endast en utmärkelse får utdelas vid utdelningstillfället. Samtliga utmärkelser skall bära inskriftens namn och datum för erhållandet. Medalj bärs i blått band med blågula kanter i svenska flaggans färger. Med guldmedaljen följer en miniatyr.

Ansökan/förslag
Utförligt motiverade förslag om tilldelning av förtjänstutmärkelse skall insändas till förbundet på för detta avsedd blankett. Ansökan insändes till Svenska Skridskoförbundet senast två månader innan önskat utdelningstillfälle. Då förslag inges av organisation skall förslaget åtföljas av protokoll utvisande att förslaget enhälligt beslutats av berörd organisations styrelse. Jävig person skall undantagas.
Blankett för ansökan om utmärkelser

Beslut
Förslagsärenden förbereds av kansliet och förbundsstyrelsen beslsutar.

Utdelning
Förbundets förtjänstutmärkelser utdelas vid förbundsmötet om inte särskilda skäl för annat utdelningstillfälle anges i ansökan. Beslut om annat utdelningstillfälle fattas av förbundsstyrelsen.

Krav för erhållande av förtjänstutmärkelse
Utöver ovan angivna krav avseende förslagsställandet gäller följande för de olika utmärkelserna:

DIPLOM  tilldelas person som under minst två år nedlagt ett för svensk skridskoidrott värdefullt arbete.

SILVERPLAKETT  tilldelas person som antingen under minst fem år nedlagt ett för svensk skridskoidrott värdefullt arbete eller genom initiativ av utomordentlig betydelse, organisatoriskt eller ekonomiskt, starkt främjat förbundets verksamhet.

GULDPLAKETT  tilldelas person som antingen under minst sju år nedlagt ett för svensk skridskoidrott värdefullt arbete eller genom initiativ av utomordentlig betydelse, organisatoriskt eller ekonomiskt, starkt främjat förbundets verksamhet.

SILVERMEDALJ tilldelas person för förtjänstfullt arbete inom svensk skridskoidrott genom ledamotskap under minst fyra år i förenings- eller SDF-styrelse eller minst två år i förbundsstyrelsen.

GULDMEDALJ tilldelas person som inom skridskoidrotten under minst tio år varit ledamot av SDF-styrelse eller minst sex år i förbundsstyrelsen.

GULDSKRIDSKO MED LAGERKRANS
Detta är en utmärkelse som av förbundsstyrelsen tilldelas person som genomfört  värdefullt och ansvarsfullt arbete i samband med stora evenemang som VM, EM, OS, World Cup etc.

Guldskridskon är ett förtjänsttecken till funktionärer på olika poster inom vår organisation som antingen på uppdrag av förbundsstyrelsen eller genom eget initiativ genomfört stora och framgångsrika tävlingar eller liknande arrangemang.