Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Bilda och driva idrottsförening

Kvinna ler framför en whiteboard

Idrotten skapar hälsa, glädje och gemenskap. Den lär oss att kämpa, vinna med värdighet och att komma igen efter en förlust. Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva fatta besluta om ramar för sitt idrottande. Det är klart du ska vara med i en idrottsförening!

Att driva en idrottsförening är både stimulerande och roligt. Om ni är intresserade av att starta en förening så finns det vissa saker som är bra att ha koll på och tänka igenom i förväg. Bland annat bör ni vara tydliga med vilket syfte ni har med föreningen – med föreningen följer också ett ansvar.

Bilda en ny idrottsförening

Det är enkelt att bilda en idrottsförening! Det första som behövs är ett antal personer med gemensamt intresse för idrott.

Hur många måste vi vara?

Det finns i dagsläget inget fastlagt angående minsta antalet personer som måste närvara vid bildandet av en idrottsförening. Men för att bilda en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer räcker för bildandet av en idrottsförening.

Hur går det till att bilda en idrottsförening?

1. Kalla intresserade personer till ett möte där ni annonserat att en förening ska bildas.

2. Genomför bildandemötet enligt föredragslistan nedan. Det minsta antalet punkter som minst bör vara med är

 • fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges till protokollet)
 • val av mötesordförande
 • val av protokollsekreterare
 • val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • fastställande av föredragningslista för mötet
 • fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 • fastställande av stadgar för föreningen
 • fastställande av namn på föreningen
 • beslut om medlemsavgiftens storlek
 • val av interimsstyrelse (ordförande samt antalet ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

När mötet har behandlat punkterna på föredragningslistan är idrottsföreningen bildad. Kom ihåg att skriva protokoll så att alla kan vara säkra på att föreningen bildats på rätt sätt. Bildandeprotokollet ska bifogas vid ansökan om inträde i förbundet.

Tänk på följande när ni väljer föreningsnamn

 1. Föreningsnamnet bör visa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott, dvs ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med, i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, "skridsko”, ”rollerderby”, ”rodel”, osv.

 2. Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening kommer inte att godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.

 3. Namn på idrottsförening ska inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts”eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.

 4. Namnet bör inte heller innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening. Namnet bör inte heller innehålla ordet ”allians” eftersom det vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.

Stadgarna är regelverket som styr föreningens arbete. Använd gärna Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgemall som förlaga. De antagna stadgarna ska bifogas i ansökan om inträde i förbundet.

RF:s Stadgemall Word Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF:s Stadgemall PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Ansök om organisationsnummer hos Skattevrket.

Organisationsnummer för ideell förening (SKV8400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ansökan om medlemskap i förbundet görs online genom att klicka på länken nedan.

Ansökan om att ansluta idrottsförening till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet

Följande dokument ska bifogas i ansökan:

 • Föreningens antagna stadgar.
 • Om ni är en nybildad förening krävs protokoll från föreningens bildandemöte.
 • Är ni etablerad förning så krävs eller protokoll från styrelsemöte där man beslutat om att bedriva någon av våra idrotter och att söka inträde.

Medlemsförmåner

Ett medlemskap i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet innebär bland annat att

 • föreningen ingår i idrottsrörelsens nätverk med tillgång till massa bra kontakter och information
 • föreningen har möjlighet att vara med och påverka förbundets och hela idrottsrörelsens riktning genom inflytanden på förbundsstämman
 • föreningen har möjlighet att ansöka om att arrangera tävlingar sanktionerade av förbundet
 • föreningens medlemmar kan delta i tävlingar sanktionerade av förbundet
 • föreningen får tillgång till idrottens gemensamma administrativa verktyg IdrottOnline som bland annat innehåller medlemsregister och hemsidesverktyg
 • föreningen omfattas RF:s grundförsäkring och har möjlighet att teckna förmånliga tilläggsförsäkringar
 • föreningen erbjuds förmånlig olycksfallsförsäkring för alla medlemmar
 • föreningen och dess medlemmar erbjuds möjlighet till utveckling och utbildning via SISU Idrottsutbildarna och förbundets utbildningar
 • föreningen kan ta del av ekonomiskt stöd som finns inom idrotten såsom LOK-stöd, anläggningsstöd, stöd för utveckling av barn och ungdomsidrott osv.
 • föreningen och dess medlemmar har möjlighet att ta del av specialerbjudanden via rikstäckande avtal slutna av RF med olika partner.

Kontakt och mer information

På RF:s hemsida finns ytterligare information om hur du bildar en idrottsförening.

RF: Bilda Idrottsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få stöttning vid bildandet av en idrottsförening går det bra att vända sig till sitt distriktsförbund.

Hitta ditt distriktsidrottsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När föreningen väl är bildad och antagen till förbundet går det bra att vända sig till SISU Idrottsutbildarna för att få hjälp att utveckla föreningen och styrelsens arbete (exempelvis genom att genomgå "Träningsläger för styrelser").

Hitta ditt SISU-distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driva en idrottsförening


Föreningskunskap

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. För att lära dig hur allt går till kan du vända dig till RF-SISU

Kontakta RF-SISU distriktet där du bor Länk till annan webbplats..

SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildning för föreningsledare. I den nya introduktionsutbildningen lyfts några viktiga områden fram, till exempel fokus på engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer och hur en förening byggs upp och bör styras.

IdrottOnline

Som medlem får tillgång till IdrottOnline Länk till annan webbplats.. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Föreningen har möjlighet att skapa sin egen webbplats inom IdrottOnline.

Ekonomiskt stöd

Som medlemsförening har ni möjlighet att erhålla flera olika typer av ekonomiskt stöd och bidrag för er verksamhet, både statliga och kommunala. Det finns även projektmedel att söka för utvecklingsprojekt av barn och ungdomsverksamhet direkt hos förbundet.

Läs mer om ekonomiskt stöd.

Försäkringar

Genom medlemskapet i RF omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Beroende på din förenings omfattning och verksamhet kan det vara klokt att se över försäkringsskyddet och vid behov komplettera med ytterligare försäkringar.

Läs mer om försäkringar.

Skatt och redovisning

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. Skatteverket har samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Skatteverket om redovisning av lön, ersättning och annat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

RF stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygg idrott

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening ska du i första hand ta upp saken med föreningens styrelse.

Andra vägar är att kontakta det specialidrottsförbund (SF) som din förening tillhör, eller det RF-SISU distrikt där din förening finns. Vid riktigt allvarliga misstankar kan du kontakta RF:s idrottsombudsman eller använda vår visselblåsartjänst.

Mer om trygg idrott

Avsluta en idrottsförening


Ombilda

Det finns två vägar att gå när det handlar om att slå ihop föreningar. Det vanligaste är att en av klubbarna läggs ner (oftast den mindre eftersom den har mindre administration). Det andra alternativet är att båda läggs ner och en helt ny förening bildas.

Lägga ner

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst två tredjedelars majoritet. Om det förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna dock alltid skyldig att följa denna ordning. När föreningen är upplöst ska föreningens organisationsnummer avregistreras hos Skatteverket.

Skatteverket avregistrera organisationsnummer Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Författare: Roger Strandberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator