Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Bilda och driva idrottsförening

Kvinna ler framför en whiteboard

Idrotten skapar hälsa, glädje och gemenskap. Den lär oss att kämpa, vinna med värdighet och att komma igen efter en förlust. Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva fatta besluta om ramar för sitt idrottande. Det är klart du ska vara med i en idrottsförening!

Att driva en idrottsförening är både stimulerande och roligt. Om ni är intresserade av att starta en förening så finns det vissa saker som är bra att ha koll på och tänka igenom i förväg. Bland annat bör ni vara tydliga med vilket syfte ni har med föreningen – med föreningen följer också ett ansvar.

Bilda en ny idrottsförening

Det är enkelt att bilda en idrottsförening! Det första som behövs är ett antal personer med gemensamt intresse för idrott.

Hur många måste vi vara?

Det finns i dagsläget inget fastlagt angående minsta antal personer som måste närvara vid bildandet av en idrottsförening. Men för att bilda en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer räcker för bildandet av en idrottsförening.

Hur går det till att bilda en idrottsförening?

1. Kalla intresserade personer till ett möte där ni annonserat att en förening ska bildas.

2. Genomför bildandemötet enligt föredragslistan nedan. Detta exempel visar på det punkter som minst bör vara med.

 • Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 • Val av mötesordförande
 • Val av protokollsekreterare
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fastställande av föredragningslista för mötet
 • Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 • Fastställande av stadgar för föreningen
 • Fastställande av namn på föreningen
 • Beslut om medlemsavgiftens storlek
 • Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har behandlat punkterna på föredragningslistan är idrottsföreningen bildad. Kom ihåg att skriva protokoll så att alla kan vara säkra på att föreningen bildats på rätt sätt. Bildandeprotokollet ska bifogas vid ansökan om inträde i förbundet.

Stadgarna är regelverket som styr föreningens arbete. Använd gärna RF:s stadgemall som förlaga. De antagna stadgarna ska bifogas i ansökan om inträde i förbundet.

RF:s Stadgemall Word Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF:s Stadgemall PDF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Ansök om organisationsnummer hos Skattevrket.

Organisationsnummer för ideell förening (SKV8400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ansökan om medlemskap i förbundet görs online genom att klicka på länken nedan.

Ansökan om att ansluta idrottsförening till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet

Följande dokument ska bifogas i ansökan:

 • Föreningens antagna stadgar
 • Om ni är en nybildad förening krävs protokoll från föreningens bildandemöte
 • Är ni etablerad förning så krävs eller protokoll från styrelsemöte där man beslutat om att bedriva någon av våra idrotter och att söka inträde

Medlemsförmåner

Ett medlemskap i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet innebär bland annat följande:

 • Att föreningen ingår i idrottsrörelsens nätverk med tillgång till massa bra kontnakter och information.
 • Att föreningen har möjlighet att vara med och påverka förbundets och hela idrottsrörelsens riktning genom inflytanden på förbundsstämman.
 • Att föreningen har möjlighet att ansöka om att arrangera tävlingar sanktionerade av förbundet.
 • Att föreningens medlemmar kan delta i tvälingar sanktionerade av förbundet.
 • Att föreningen får tillgång till idrottens gemensamma administrativ verktyg IdrottOnline som bland annat inneåller medlemsregister och hemsidesverktyg.
 • Att föreningen omfattas RF:s Grundförsäkring och har möjlighet att teckna förmånliga tilläggsförsäkringar.
 • Att föreningen erbjuds förmånlig olycksfallsförsäkring för alla medlemmar.
 • Att föreningen och föreningens medlemmar erbjuds möjlighet till utveckling och utbildning via SISU Idrottsutbildarna och förbundets utbildningar
 • Att föreningen kan ta del av ekonomiskt stöd som finns inom idrotten såsom LOK-stöd, anläggningsstöd, stöd för utveckling av barn och ungdomsidrott, osv.
 • Att föreningen och medlemmar har möjlighet att ta del av specialerbjudanden via rikstäckande avtal med olika partneras slutna av RF.

Kontakt och mer information

På RF:s hemsida finns ytterligare information om hur du bildar en idrottsförening.

RF: Bilda Idrottsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få stöttning vid bildandet av en idrottsförening går det bra att vända sig till sitt distriktsförbund.

Hitta ditt distriktsidrottsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När föreningen väl är bildad och antgen till förbundet går det bra att vända sig till SISU Idrottsutbildnara för att få hjälp att utveckla föreningen och styrelsens arbete. Exepelvis genom att genomgå "Träningsläger för styrelser".

Hitta ditt SISU-distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driva en idrottsförening


Föreningskunskap

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. För att lära dig hur allt går till kan du vända dig till RF-SISU

Kontakta RF-SISU distriktet där du bor Länk till annan webbplats..

SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildning för föreningsledare. I den nya introduktionsutbildningen lyfts några viktiga områden fram: som fokus på engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer och hur en förening byggs upp och bör styras.

IdrottOnline

Som medlem får tillgång till IdrottOnline Länk till annan webbplats.. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Föreningen har möjlighet att skapa sin egen webbplats inom IdrottOnline.

Ekonomiskt stöd

Som medlemsförening har ni möjlighet att erhålla flera olika typer av ekonomiska stöd och bidrag för er verksamhet, både statliga och kommunala. Det finns även projektmedel att söka för utvecklingsprojekt av barn och ungdomsverksmahet direkt hos förbundet.

Läs mer om ekonomiskt stöd.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Beroende på din förenings omfattning och verksmashet kan det vara klokt att se över försäkringsskyddet och vid behov komplettera med ytterligare försäkringar.

Läs mer om försäkringar.

Skatt och redovisning

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. Skatteverket har samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Skatteverket om redovisning av lön, ersättning och annat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

RF stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygg idrott

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening ska du i första hand ta upp saken med föreningens styrelse.

Andra vägar är att kontakta det SF som din förening tillhör, eller RF-SISU distrikt där din förening finns. Vid riktigt allvarliga misstankar kan du kontakta RF:s idrottsombudsman eller använda vår visselblåsartjänst.

Mer om trygg idrott

Avsluta en idrottsförening


Ombilda

Det finns två vägar att gå när det handlar om att slå ihop föreningar. Det vanligaste är att en av klubbarna läggs ner, oftast den mindre, eftersom den har mindre administration. Det andra alternativet är att båda läggs ner och en helt ny förening bildas.

Lägga ner

För upplösning av föreningen krävs normalt beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Om det förekommer strängare skrivning i föreningens egna stadgar är medlemmarna dock alltid skyldig att följa denna ordning. När föreningen är upplöst ska föreningens organisationsnummer avregistreras hos Skatteverket.

Skatteverket avregistrera organisationsnummer Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2022-11-17

Författare: Roger Strandberg