Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Vår organisation

Demokratisk organisation

organisationsbild demokratisk organisation

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet är en politiskt obunden och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som ska möjliggöra för människor att i förening träna, tävla, uppleva rörelseglädje och friluftsliv i en mångfald av idrotter året runt, hela livet.

Förbundets medlemmar utgörs av ideella idrottsföreningar som stadgemässigt uppfyller kraven för, ansökt om och beviljats medlemskap.

Förbundsmötet utgör, när det är samlat, förbundets högst beslutande organ. Mötet genomförs vartannat år på jämna årtal. På förbundsmötet har varje röstberättigad medlemsförening en röst. Förutom att välja förbundets förtroendevalda organ i form av förbundsstyrelse, disciplinnämnd, valberedning och revisorer beslutar även förbundsstämman om verksamhetens inriktning.

Genom att skicka in motioner, besvara remisser, plädera för sin åsikt, yrka på beslut och utöva sin rösträtt kan föreningar påverka förbundets verksamhet och delta i det demokratiska arbetet.

Förbundsorganisation

organisationsskiss förbundsorganisation

Mellan förbundsmötena är det förbundsstyrelsen (när den är samlad) som är förbundets högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen utser Generalsekreterare (GS) som är operativt ansvarig för verksamheten och innehar medarbetaransvar. GS bistår styrelsen i deras arbete och är adjungerad föredragande på styrelsemöten.

Förbundsstyrelsen tillsätter arbetsutskott. ekonomiutskott och marknads- och sponsorutskott. Utskotten arbetar på uppdrag av styrelsen med specifika områden. Arbetsutskotten har beslutanderätt på delegation av förbundsstyrelsen och bistår GS i dennes operativa ansvar.

Elit- och utvecklingskommittén

Leder, företräder och organiserar förbundets arbete med elit- och utvecklingsfrågor.

De tre idrottsråden


SweSkating

SweSliding

SweRolling

Har till uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av den verksamhet som ingår i respektive idrottsområde.

Idrottskoordinatorer

För att bistå GS i det operativa arbetet finns anställda koordinatorer på förbundskansliet.

Vid behov kan arbetsgrupper inrättas för att utföra avgränsade uppdrag under en längre period. För kortare perioder kan projektgrupper tillsättas.

Förbundets verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsmötet fram till nästa förbundsmöte. Förbundsmötet genomförs vartannat år och sker under jämna år.

Nationell idrottsorganisation

organisationsskiss nationell idrottsorganisation

Idrottsföreningar (IF) är genom medlemskapet i förbundet också medlemsföreningar i Riksidrottsförbundet (RF) och RF:s Distriktsförbund (DF) som har till uppdrag att stötta föreningarna lokalt i deras utvecklingsbehov.

För förbundets regionala verksamhet finns Specialdistriktsförbund (SDF) inrättade. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område.

SweSports Norr

Omfattar Dalarna, Gästrikland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Hälsingland och Västernorrland.

SweSports Mellan

Omfattar Värmland, Örebro och Östergötland.

SweSports Öst

Omfattar Uppland, Västmanland, Södermanland, Stockholm och Gotland

SweSports Väst

Omfattar Bohuslän-Dal, Göteborg och Västergötland.

SweSports Syd

Omfattar Blekinge, Hallands, Smålands och Skånes län.

Internationella och nationella medlemskap/delägarskap

organisationsskiss internationella och nationella medlemskap delägarskap

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Författare: Roger Strandberg