Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Vår organisation

Demokratisk organisation

organisationsbild demokratisk organisation

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet är en politiskt obunden och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som ska möjliggöra för människor att i förening träna, tävla, uppleva rörelseglädje och friluftsliv i en mångfald av idrotter året runt, hela livet.

Förbundets medlemmar utgörs av ideella idrottsföreningar som stadgemässigt uppfyller kraven för, ansökt om och beviljats medlemskap.

Förbundsmötet utgör, när det är samlat, förbundets högst beslutande orga. Mötet genomförs vartannat år på jämna årtal. På förbundsmötet har varje röstberättigad medlemsförening en röst. Förutom att välja förbundets förtroendevalda organ i form av förbundsstyrelse, disciplinnämnd, valberedning och revisorer beslutar även förbundsstämman om verksamhetens inriktning.

Genom att skicka in motioner, besvara remisser, plädera för sin åsikt, yrka på beslut och utöva sin rösträtt kan föreningar påverka förbundets verksamhet och delta i det demokratiska arbetet.

Förbundsorganisation

organisationsskiss förbundsorganisation

Mellan förbundsmötena är det förbundsstyrelsen som är förbundets högst beslutande organ, när styrelsen är samlad. Förbundsstyrelsen utser Generalsekreterare (GS) som är operativt ansvarig för verksamheten samt innnehar medarbetaransvar. GS bistår styrelsen i deras arbete och är adjungerad föredragande på styrelsemöten.

Förbundsstyrelsen tillsätter arbetsutskott som arbetar på uppdrag av styrelsen med specifika områden. Arbetsutskotten har beslutanderätt på delegation av förbundsstyrelsen och bistår GS i dennes operativa ansvar.

Elit- och utvecklingskommittén

Leder, företräder och organiserar förbundets arbete med elit- och utvecklingsfrågor.

De tre idrottsråden


SweSkating

SweSliding

SweRolling

Har till uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av den verksamhet som ingår i respektive idrottsområde.

Idrottskoordinatorer

För att bistå GS i det operativa arbetet finns anställda idrottskoordinatorer på förbundskansliet.

Vid behov kan arbetsgrupper inrättas för att utföra avgränsade uppdrag under en längre period. För kortare perioder kan projektgrupper tillsättas.

Förbundets verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Förbundsstyrelsens arbetsperiod omfattar tiden från förbundsmötet framt till nästa förbundsmöte.

Nationell idrottsorganisation

organisationsskiss nationell idrottsorganisation

Idrottsföreningar (IF) är genom medlemskapet i förbundet också medlemdsföreningar i Riksidrottsförbundet (RF) och RF:s Distriktsförbund (DF) som har till uppdrag att stötta föreningarna lokalt i sina utvecklingsbehov.

För förbundets regionala verksamhet finns Specialdistriktsförbund (SDF) inrättade. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område.

Norra Sveriges SDF

Omfatta Dalarna, Gästrikland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Hälsingland och Västernorrland

Mellansvenska SDF

Omfattar Värmland, Örebro och Östergötland

Östsvenska SDF

Omfattar Uppland, Västmanland, Södermanland, Stockholm och Gotland

Västsvenska SDF

Omfattar Bohuslän-Dal, Göteborg och Västergötland

Södra Sveriges SDF

Omfattar Blekinge, Hallands, Smålands och Skånes län.

Internationella och nationella medlemskap/delägarskap

organisationsskiss internationella och nationella medlemskap delägarskap

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Författare: Roger Strandberg