Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Vår organisation

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet är en politiskt obunden och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som ska möjliggöra för människor att i förening träna, tävla, uppleva rörelseglädje och friluftsliv i en mångfald av idrotter året runt, hela livet.

Förbundets medlemmar utgörs av ideella idrottsföreningar som stadgemässigt uppfyller kraven för, ansökt om och beviljats medlemskap.

Förbundsmötet utgör, när det är samlat, förbundets högst beslutande organ. Mötet genomförs vartannat år på jämna årtal. På förbundsmötet har varje röstberättigad medlemsförening en röst. Förutom att välja förbundets förtroendevalda organ i form av förbundsstyrelse, disciplinnämnd, valberedning och revisorer beslutar även förbundsstämman om verksamhetens inriktning.

Genom att skicka in motioner, besvara remisser, plädera för sin åsikt, yrka på beslut och utöva sin rösträtt kan föreningar påverka förbundets verksamhet och delta i det demokratiska arbetet.

Förbundsorganisation

Mellan förbundsmötena är det förbundsstyrelsen (när den är samlad) som är förbundets högst beslutande organ. Förbundsstyrelsen utser Generalsekreterare (GS) som är operativt ansvarig för verksamheten och innehar medarbetaransvar. GS bistår styrelsen i deras arbete och är adjungerad föredragande på styrelsemöten.

Förbundsstyrelsen tillsätter arbetsutskott, ekonomiutskott och marknads- och sponsorutskott. Utskotten arbetar på uppdrag av styrelsen med specifika områden. Arbetsutskotten har beslutanderätt på delegation av förbundsstyrelsen och bistår GS i dennes operativa ansvar.

Utöver ovanstående har förbundsstyrelsen i enlighet med stadgarna inrättat tre idrottsråd. Ordförande i idrottsråd ska vara en ledamot av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen fastställer särskild instruktion för råden.

Utöver idrottsråden har förbundsstyrelsen inrättat en elitkommitté.
Ordförande i elitkommittén är en ledamot av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen fastställer särskilda instruktioner för uppdraget.

Vid behov kan arbetsgrupper inrättas för att utföra avgränsade uppdrag under en längre period. För kortare perioder kan projektgrupper tillsättas.

Specialdistriktsförbund
För förbundets regionala verksamhet finns Specialdistriktsförbund (SDF) inrättade. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet och som har sin hemort inom SDF:s geografiska område. Som en konsekvens av att förbundet byttre namn 2021 så beslutade förbundsmötet om nya namn för SDF vid förundsmötet 2024. Vid smma möte beslutades om en ny stadgemall för SDF.

SweSports Nord

Nordsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
Omfattar Dalarna, Gästrikland, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Hälsingland och Västernorrland.

SweSports Mellan

Mellansvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
Omfattar Värmland, Örebro och Östergötland.

SweSports Öst

Östsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
Omfattar Uppland, Västmanland, Södermanland, Stockholm och Gotland

SweSports Väst

Västsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
Omfattar Bohuslän-Dal, Göteborg och Västergötland.

SweSports Syd

Sydsvenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet
Omfattar Blekinge, Hallands, Smålands och Skånes län.


Internationella och nationella medlemskap/delägarskap

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Författare: Roger Strandberg

Anne Österberg

Generalsekreterare