Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Förbundsmötet

SweSports medlemsföreningar kallas till förbundsmöteshelg 20–21 april 2024 i Stockholm. Gör din röst hörd, nätverka och var med och påverka SweSports utveckling. Mötet genomförs i Stockholm, exakt plats och tid meddelas här inom kort.

20 april - Föreningskonferens
21 april - Förbundsmöte

Under förbundsmötet fattas beslut om inriktningen för de kommande två åren. Vi behandlar även motioner som inkommit från er medlemmar samt de propositioner som lämnats av förbundsstyrelsen. Det genomförs även val till förbundsstyrelse, valberedning, disciplinnämnden och revisorer.

Anmälan
Anmälan till förbundsmötet öppnar i slutet av februari 2024.

Motioner
Medlemsföreningar kan insända motioner två månader innan förbundsmötet. För förbundsmötet 2024 är därmed sista dag att skicka in motioner 20 februari.
(Se tips längst ner på sidan för hur en motion kan utformas.) Länk till nyhet

Förslag till nominering
Senast två månader före förbundsmötet meddelar valberedningen vilka förtroendevalda som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval. Länk till nyhet

Valberedningens brev till medlemsföreningar för nominering Pdf, 76.9 kB.

Medlemsföreningar har rätt att senast två månader före förbundsmötet (dvs. 20 februari) till valberedningen lämna förslag på personer för valen enligt stadgarna Pdf, 237 kB., 3 kap. 6 §. (med anledning av att det av stadgarna framgår att 20 februari även är sista dagen för medlemsföreningar att nominera så har vi valt att förlänga möjligheten att nominera till den 10 mars) Med anledning av att datumen "krockar" så har förbundsstyrelsen beslutat att lägga fram en proposition till förbundsmötet 2024 avseende justeringar kopplat till stadgarna 3 kap.6§)

Offentliggörande av underlag för förbundsmötet
Senast 31 mars ska förbundsstyrelsen offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, underlag för röstlängden, förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
ekonomisk plan och förbundsstyrelsens övriga förslag (propositioner) samt inkomna motioner till förbundsmötet, med förbundsstyrelsens yttrande.

Övrigt
Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna. Ombud får enbart företräda en förening och ska vara medlem i densamma. Ombud får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen eller anställd av förbundet.

Förbundsmötet är beslutsfört med de röstberättigade ombud som är närvarande på mötet.

Förbundsstyrelsen får inför ett förbundsmöte besluta att medlemsföreningar i särskilda frågor ska kunna förhandsrösta (poströsta) för den händelse att föreningarna inte har möjlighet att delta vid mötet.

Vid förbundsmötet har varje röstberättigad förening en röst.

För förenings rösträtt gäller att förening årligen (senast 31 januari) erlagt den av förbundsmötet beslutade årsavgiften.

Preliminär röstläng, publiceras här inför förbundsmötet.

Nya föreningar som tillkommit efter 31 januari ska ha erlagt årsavgiften före förbundsmötet för att få rösträtt. Årsavgiften är 1000 kr/förening.

 

Tips!

Det är oftast enklare att få igenom en motion som beskriver vad ni vill uppnå, än en motion som anger exakt hur styrelsen/förbundet ska göra för att uppnå detta. Allt för detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör.

Gör så här:

  • En motion är lättast att förstå om det finns en kort bakgrund till förslaget, dvs. hur det ser ut idag på området och vad ni vill förändra.
  • Skriv ett förslag till beslut, en s.k. att-sats. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera att-satsen så att en utomstående kan förstå förslaget genom att enbart läsa att-satsen.
  • Skicka in motionen till info@swesports.org senast 20 februari 2024.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-02-27

Författare: Roger Strandberg

Anne Österberg

Generalsekreterare

Föreningskonferens

Datum: 20 april, 2024
Plats: Idrottens Hus i Stockholm
Prel.tid: 11:00 - 17:00
Anmälan: 20 mars
Program, länk till anmälan samt mer information om föreningskonferensen publiceras i slutet av februari.

Förbundsmötet

Datum: 21 april, 2024
Plats: Idrottens Hus i Stockholm
Prel.tid: 10:00-12:00
Anmälan: 20 mars
Länk till anmälan publiceras i slutet av februari.
Dokument: Publiceras på den här sidan senast den 31 mars

Datum att notera!

31 januari - betala årsavgiften
10 mars - insända motioner och nomineringar
10 mars - anmäla deltagande
31 mars - förbundsstyrelsen offentliggör handlingar
20 april - föreningskonferens genomförs i Stockholm
21 april - förbundsmötet genomförs i Stockholm

Vad är förbundsmötet?

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Förbundsmötet kan genomföras helt eller delvis med hjälp av digitala hjälpmedel.
På förbundsmötet har samtliga medlemsföreningar rösträtt, vilket innebär att föreningarna är de som beslutar om hur verksamheten inom förbundet ska bedrivas.

Inför förbundsmötet får medlemsföreningarna lägga fram sina förslag och motioner, likaså kan styrelsen lägga fram förslag och propositioner som de önskar att mötet tar ställning till.

Det är förbundsmötets uppgift att välja förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen har sedan i uppdrag att verkställa de beslut och inriktningar som tas av förbundsmötet.

Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett kansli med anställd personal, utskott, kommittéer och råd.